Образование

Квалификационни семинари за училища и  детски  градини

.

 

 Лектор: Аспасия Петкова,
експерт по осигуряване
Аспасия Петкова е работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП с дългогодишен опит като лектор, автор на много книги, наръчници, статии и коментари в различни издания

 

Тема 1.Тема с присъждане на 1 квалификационен кредит: НАРЕДБА № 8 ОТ 11.08.2016 г.. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ, ПРИЛАГАНИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Тема 2. Тема по предложение на участниците

Лектор: Николинка Георгиева,
експерт в образованието
Николинка Георгиева е с богат над 20-годишен практически опит в системата на образованието.
Награждавана е 2 пъти с най-високото отличие – грамота Неофит Рилски от Министъра на образованието и науката, през 2010 и 2016 г.
Тема 3. АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ. НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР  

 Лектор: Аспасия Петкова,
експерт по осигуряване
Аспасия Петкова е работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП с дългогодишен опит като лектор, автор на много книги, наръчници, статии и коментари в различни издания
 
Вижте повече…

 

    ПРОГРАМА

 ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Тема”Финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в България”

9-11ч. ПМС №219 /5.10.2017 г. и Наредба за финансиране. Стандарти, допълващи стандарти, условия и ред за определяне броя на паралелки и групи, брой ученици и деца в тях.

11.30-12.30ч. Финансиране на частни ДГ и училища.

13-14ч. Средства за развитие и подкрепа на дейностите в ДГ, училища и ЦПЛР в контекста на приобщаващото образование.

14-15ч.Нови моменти при реализиране на бюджета в условията на Анекс към КТД в системата на образованието от 16.12.2016 г.

15-16ч. Решаване на казуси

Бонус! Предоставяне и коментар на КАРТА за оценка при атестиране на учителите през учебна 2020-2021г.

 

Теми на провежданите семинари  с лектор Николинка Георгиева, експерт в образованието, с присъждане на квалификационни кредити:

1.Наредба за приобщаващо образование. Основни акценти.

  • Определяне на координатор за разпределяне и координиране на отговорностите по подкрепата на личностното развитие на учениците.
  • Осигуряване на проходимост на възможностите за допълнително обучене по учебен предмет при обучителни затруднения. Консултации.
  • Нови моменти при налагане на санкции и присъствие на учениците.
  • Нови моменти в отговорностите на родителите към училищната институция.
  • Скриниг в ДГ.
  • ЦСОП-роля за формиране на социални умения.
  • Регионални екипи за подкрепа-методическа подкрепа на училищните екипи,мобилни екип.
  • Нови отговорности на Дирекция „Закрила на детето“

2. Водене на училищна документация в работата на учителя .

3. Управление на качеството на институциите в училищното образование.Оценка и самооценка.Примерни документи за работа на комисията в училище и ДГ.

4. Наредба за финансиране на институциите в системата на училищното образование.

5. Изработване на ВПРЗ-основен инструмент за принципно решаване на финансовите предизвикателства на новата нормативна уредба.

6. Атестиране на учителя-практически насоки за успешно оценяване и самооценяване.

7. Нормиране и заплащане труда в училище.

8. Преглед на изменената нормативна база в системата на училищното образование през 2017 г.

9. Наредба №15 за инспектиране на училищата и детските градини.

 г.СПА хотел Сириус бийч, Св. Константин и Елена:

ОСОБЕНОСТИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ. НОВО ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ. НОВИ НАРЕДБИ

Лектор: Аспасия Петкова,
експерт по социално и здравно осигуряване

График на семинарите

Еднодневни семинари:

 гр. Бургас;

гр. В. Търново;

 гр. Русе;

 гр. Варна

 

Семинари с нощувки:

– Св. Константин – СПА хотел с мин. вода

– гр. Хисаря;

– гр. Вършец 

– Св. Константин – СПА хотел с мин. вода

 – гр. Велинград, хотел Акватоник

Такса за участие: 120 лв. – включва: участие в семинарните занятия, работни материали, кафе-паузи, обяд

* За семинарите с нощувки се добавят разходите по престоя в съответния хотел

Онлайн регистрация за участие в семинар:      

businesswoman-1За контакти, допълнителна информация, въпроси и предложения:

0884 57 22 20 ; 088 462 1681 ; 0878 87 19 05 ; plevneliev_ltd@abv.bg ; office@plevneliev.com

Училища и детски градини – предстоящи обучителни семинари, с присъждане на квалификационни кредити:

 

Нова МОДУЛНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Места на провеждане: Велинград, Юндола, Хисаря, Чифлик … областни градове, място по избор на участниците

Тема: ДОС за управление на качеството в институциите. Оценка и самооценка

Периоди и места на провеждане:

Вижте повече…

 

Други теми за обучителни семинари:

 

   Посочените теми са примерни и са само част от всички обучения, които могат да се провеждат както индивидуално за конкретно училище или детска градина, така и общо за всички учебни учреждения в даден град или регион.

 Лектор:
Николинка Георгиева,
експерт в образованието

Архив семинари ОБРАЗОВАНИЕ:

Актуални предложения:

 

юли и август 2017:  квалификационни семинари в Мидия Гранд Резорт – Ахелой (до Слънчев бряг и Несебър)

Присъжда се 1 квалификационен кредит на тема от лицензирана обучителна организация

Тема 1: Нормативни документи по закона за предучилищното и училищното образование – ДОС и наредби

Тема 2: Особености в прилагането на осигурителното и трудово законодателство в училища и детски градини

 

  СПА хотел Азалия – Св. Константин и Елена

Специализиран семинар“Образование“

Период на провеждане: 25-28.10.2016 г.

 СПА клуб Бор – Велинград

Специализиран семинар“Образование“

Период на провеждане: 15-18.11.2016 г.

 

 

 

 

август 2016 г.

Тема 1: ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ в сила от 01.08.2016 г.

 Лектор:
Николинка Георгиева,
експерт в образованието
Тема 2: ТРУДОВО, ОСИГУРИТЕЛНО  и ПЕНСИОННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В УЧИЛИЩА и ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 Лектор:
Аспасия Петкова,
експерт по осигуряване
Untitled-w3ИНФОРМАЦИЯ И ПОДРОБНОСТИ ЗА СЕМИНАРА:Кликнете върху съответното заглавие в таблицата в ляво, за да видите текста

Всяка една от предложените по-долу теми може да бъде обект на по-задълбочено и цялостно представяне в рамките на отделен семинар. В продължение на 8 учебни часа госпожа Георгиева ще акцентира върху по съществените моменти и практическото приложение на представените теми и ще сподели своя многогодишен опит в системата на образованието с участниците в семинара.

Теми за специализиран семинар с директори на детски градини:
1.Изготвяне на стратегия за развитие на детска градина.
2.Пътна карта за новата учебна година/неотложни задачи по новия закон/
3.Наредба №5 /ДОС за предучилищно образование/

.

Теми общи за училища и детски градини:

1. Акценти на Закона за предучилищното и училищното образование в сила от 01.08.2016 г.
2. Обществени съвети-формиране и функциониране.
3. Изготвяне на годишно разпределение, съгласно стандарта за учебно съдържание.
4. Атестиране на учителите и изготвяне на професионално портфолио.
5. Квалификация на учителите и кариерно развитие.
6. Наредба №5-акценти./темата е само за детски градини
7. ДОС за учебен план.
.

 

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

  1. Заповед № РД 01-489 от 28.07.2016 г. на МТСП във връзка с новите длъжностни наименование в НКПД, стари и нови наименования, стари и нови кодове.

2. Особености при пенсионирането на учителите: пенсии от НОИ, от Учителски пенсионен фонд, пенсии за допълнително задължително пенсионно осигуряване ( ДЗПО); ранно пенсиониране, пенсиониране при навършване на възраст и стаж, пенсиониране след навършване на възраст и стаж;

3. Права и задължения на работодателя и на учителите при пенсиониране – видове  обезщетения.Брой на брутните заплати и условия за изплащането им при пенсиониране на педагогически и непедагогически персонал.

4. Ползване на отпуски – преди 2009 г. след 2009 г., давност, загуба на отпуски поради изтекла давност; ползване, прехвърляне за следващи години; разрешаване и отказване ползването на отпуските.

5. Особености в Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските, свързани с работното време – работа по график, сумирано изчисляване на работното време; заместване на отсъстващ учител, работа по чл.  114 от КТ; особености на работното време в системата на образованието.

6. Граждански договори – сключване, осигурителни вноски, права и задължения.

7. Трудови договори: регистрация; сключване; провеждане на правоотношението; прекратяване на трудовото правоотношение;  водене на трудово досие.

8. Упражняване на правата от учителите по Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и наредбите – право на обезщетения по болест, бременност и раждане, помощи, профилактика и рехабилитация  и др. Колективен трудов договор.                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Подаване на данни и информация в НОИ и НАП – срокове.

10 Санкции при нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство.

11. Въпроси и казуси по желание на участниците.

 

09.00 – 10.30 ч. – семинарни занятия;

10.30 – 11.00 – кафе-пауза;

11.00 – 12.30 – семинарни занятия;

12.30 – 13.30 – обяд;

13.30 – 15.00 – семинарни занятия;

15.00 – 15.30 – кафе-пауза;

13.30 – 17.00 – семинарни занятия

.

 

 

businesswoman-1За контакти, допълнителна информация, въпроси и предложения:

0884 57 22 20 ; 0878 87 19 05 ; plevneliev_ltd@abv.bg ; office@plevneliev.com

 

Задайте  въпроси към лекторите или попитайте за всичко свързано с предстоящите семинари и обучения.  Дайте Вашето предложение за конкретно място и дата на провеждане.